Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY & POLICY FÖR DATAHANTERING (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Därför uppdaterar och kompletterar vi vår integritetspolicy som tydligare beskriver hur JobTeam Konsult AB hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter.

JobTeam Konsult är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur JobTeam Konsult AB behandlar dina personuppgifter när du blir inskriven hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss
Jobteam Konsult behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med ditt första samtal tillsammans med en handledare. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och tidigare arbeten/utbildningar samt namn och telefonnummer till ICE-kontakt.

Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss får vi också information om dig genom beslutsmeddelande om placering från Arbetsförmedlingen.

1.2 Vilka kan ta del av dina inlämnade personuppgifter?

Endast vi och Arbetsförmedlingen har rättigheten att ta del av dessa. Vilket innebär att vi inte delar dina personuppgifter med en tredje part såsom myndighet, företag eller leverantörer.

1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och skicka den information som du kan komma att behöva för att nå målet med den tjänst du deltar i. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna matcha dig till rätt arbetsgivare och detta enligt ditt samtycke som du skriver på under ditt första samtal med handledaren hos Jobteam Konsult AB.

1.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt vårt avtal med Arbetsförmedlingen.

2. Hur JobTeam Konsult AB skyddar dina personuppgifter

Jobteam Konsult AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

3. Var dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas alltid inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system som vi använder för att tillhandahållande våra tjänster delas inte med IT-leverantörer utanför EU/EES.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter beskrivs nedan.

4.1 Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.
Om vi får en begäran från dig om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål med en behandlingstid inom en månad.

4.2 Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

4.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • Personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för

 • Att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
 • Att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning,
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl, eller
 • Du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad kontroll om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

4.5 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

5. Hur du kontaktar oss

Om du har frågor gällande Jobteam Konsults behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Jobteam Konsults behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

5.1 Personuppgiftsansvarig kontaktuppgifter

Jobteam Konsult RLH AB
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö
Telefon: 010 – 21 20 170
E-post: info@jobteamkonsult.se
www.jobteamkonsult.se
Org.nr: 556974 – 7040

För information om namn och kontaktuppgifter till JobTeam Konsults handledare eller annan personal är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan.

5.2 Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Telefonväxel: 010 – 21 20 170 (Fråga efter JobTeam Konsults dataskyddsombud)
E-post: dataskyddsombud@jobteamkonsult.se

6. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Jobteam Konsult RLH AB den 2024-01-24. Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på https://www.jobteamkonsult.se/integritetspolicy/

Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.

Rulla till toppen